• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Zrušenie BSM za trvania manželstva

BSM a jeho zrušenie z dôvodu podnikania manžela

Na použitie majetku v BSM potrebuje manžel – podnikateľ súhlas druhého manžela.

Zákon umožňuje na základe návrhu pôdneho na príslušný súd zrušiť BSM v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Za podanie žaloby na zrušenie BSM sa platí súdu súdny poplatok 165,50 EUR.

Ak sa v súdnom konaní preukáže splnenie zákonných podmienok, súd výrokom rozsudku zruší BSM za trvania manželstva. Dňom nasledujúcom po dni právoplatnosti rozsudku súdu manželia potom nadobúdajú veci do

(i) výlučného vlastníctva
alebo
(ii) podielového spoluvlastníctva

Po právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM z dôvodu, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť za trvania manželstva je potrebné v zákonom určenej lehote medzi manželmi vykonať vyporiadanie zaniknutého BSM uzavretím Dohody o vyporiadaní BSM.

Ako Vám vieme pomôcť ?

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby i v oblasti majetkových vzťahov medzi manželmi, vrátane otázok súvisiacich so zrušením BSM za trvania manželstva z dôvodu začatia podnikania jedného z manželov. V prípade Vašich otázok sme Vám k dispozícii tu.

BSM a jeho zrušenie zo závažných dôvodov

Zákon umožňuje zrušenie BSM za trvania manželstva zo závažných dôvodov ak by trvanie BSM odporovalo dobrým mravom a to výrokom súdneho rozhodnutia. Pôjde najmä o prípady

(i) nehospodárneho nakladania so spoločným majetkom na úkor rodiny resp. maloletých detí,
(ii) nezabezpečovanie potrieb rodiny,
(iii) vyhýbanie sa zamestnaniu,
(iv) nepričiňovanie sa o vytvorenie spoločného majetku a iné.

Za podanie žaloby na zrušenie BSM sa platí súdu súdny poplatok 165,50 EUR.

Ak sa v súdnom konaní preukáže splnenie zákonných podmienok, súd výrokom rozsudku môže zrušiť BSM za trvania manželstva. Dňom nasledujúcom po dni právoplatnosti rozsudku súdu manželia potom nadobúdajú veci do

(i) výlučného vlastníctva
alebo
(ii) podielového spoluvlastníctva

Po právoplatnosti rozsudku o zrušení BSM zo závažných dôvodov za trvania manželstva je potrebné v zákonom určenej lehote medzi manželmi vykonať vyporiadanie zaniknutého BSM uzavretím Dohody o vyporiadaní BSM.

Ako Vám vieme pomôcť ?

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby i v oblasti majetkových vzťahov medzi manželmi, vrátane otázok súvisiacich so zrušením BSM za trvania manželstva zo závažných dôvodov. V prípade Vašich otázok sme Vám k dispozícii tu.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky