• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Zánik BSM

Spôsoby zániku BSM

V zmysle zákona k zániku BSM dochádza:

(i) spolu so zánikom manželstva

(a) smrťou jedného z manželov
alebo
(b) vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho
alebo
(c) rozsudkom súdu o zrušení manželstva jeho rozvodom,

ALEBO

(ii) za trvania manželstva, môže BSM zaniknúť

(a) právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení BS

  • (a1) zo závažného dôvodu ak by trvanie BSM odporovalo dobrým mravomspan>
    alebo
  • (a2) ak jeden z manželov získal oprávnenie an podnikateľskú činnosť,

(b) zo zákona

  • (b1) vyhlásením konkurzu na majetok jedného z manželov
    alebo
  • (b2) súdnym výrokom o prepadnutí majetku jedného z manželov.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky