• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Vyporiadanie BSM

Spôsoby vyporiadania BSM po jeho zrušení alebo zániku

BSM medzi manželmi najčastejšie zaniká dňom zániku manželstva. Nie je dôležité či manželstvo zaniklo smrťou jedného z manželov alebo rozvodom manželstva alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho.

Zákon však umožňuje, aby BSM zaniklo avšak manželstvo trvalo naďalej. Ide o prípady, kedy je zo strany jedného z manželov podaný kvalifikovaný návrh na príslušný súd na zrušenie BSM za trvania manželstva.

Ide o prípady, ak

(i) by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom (napríklad dlhodobejšie užívanie drog jedným z manželov alebo nadmerné a sústavné holdovanie alkoholu, zadlžovanie jedným z manželov z dôvodu jeho závislosti na herných automatoch či stávkových hrách a iné),
(ii) ak druhý z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Na základe vyššie uvedeného po nadobudnutí právoplatnosti súdneho rozhodnutia, začne obom manželom plynúť trojročná prekluzívna (prepadná) lehota na vyporiadanie ich BSM.

Trojročná lehota na vypriadanie BSM platí tiež v prípade, že došlo k zrušeniu manželstva jeho rozvodom. Deň právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva je zároveň tiež dňom kedy došlo k zániku BSM.

BSM je možné najneskôr do márneho uplynutia trojročnej lehoty vyporiadať tak, že medzi manželmi (v prípadoch ak manželstvo manželov po zániku BSM naďalej trvá) resp. exmanželmi (ak bolo manželstvo manželov bolo rozvedené) dôjde

(i) k uzavretiu dohody o vyporiadaní BSM
alebo
(ii) zo strany jedného z manželov k podaniu kvalifikovaného návrhu na príslušný súd na vyporadanie BSM súdnym rozhodnutím.

V prípade ak dôjde k márnemu uplynutiu trojročnej prekluzívnej lehoty (na uzavretie dohody o vyporiadaní BSM alebo podaniu návrhu an vyporiadanie ), tak

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Poplatková povinnosť za Návrh na vyporiadanie BSM súdom

S podaním žalobného návrhu na vyporiadanie BSM súdnym rozhodnutím zákon viaže poplatková povinnosť.

Poplatníkom sú

(i) obaja manželia
alebo
(ii) jeden z nich podľa rozhodnutia súdu.

S konaním o vyporiadanie BSM súdnym rozhodnutím sú spojené dva poplatky, ktoré sa platia súdu. Ide o súdny poplatok za

(i) podanie žaloby na vyporiadanie BSM súdnym rozhodnutím (66,00 EUR),
a
(ii) vyporiadanie BSM súdnym rozhodnutím ak sa konanie skončilo rozsudkom je súdny poplatok 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom je súdny poplatok 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 EUR.

Za vyporiadanie BSM sa súdu platí poplatok z predmetu konania. Základom súdneho poplatku je cena všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.

V prípade ak ide o objemnejšiu masu BSM (viacero aktív ako napríklad nehnuteľnosti, automobily, úspory, investičné zlato, vklady v bankách a iné alebo viacero pasív ako napríklad hypotekárne a spotrebné úvery, leasing, pôžičky od fyzických osôb alebo iné) tak potom poplatok súdu dosahuje aj peňažné hodnoty blížiace sa maximálnej výške 16 596,50 EUR.

Ako Vám vieme pomôcť ?

V prípade Vašich otázok ohľadom vyporadania BSM sme Vám plne k dispozícii. A to vrátane Vášho právneho zastupovania pred protistranou alebo súdom až do jeho právoplatného skončenia konania o vyporadanie BSM.


 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky