• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Určenie rodičovstva

Určenie materstva

Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila.

Ak by zmluvné strany uzavreli dohodu, že za matku dieťaťa sa nebude považovať žena ktorá dieťa porodila, ale iná žena, takáto dohoda je neplatná.

Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, materstvo určí súd na základe skutočností zistených o pôrode dieťaťa.

Kvalifikovaný návrh na príslušný súd sú oprávnené podať iba osoby uvedené v zákone.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Určenie otcovstva

Z právneho hľadiska je otcovstvo právny vzťah medzi otcom a dieťaťom. Tento vzťah vzniká narodením dieťaťa a určením otcovstva k nemu. To, že je muž zapísaný v matrike ako otec dieťaťa je určené na základe vyvrátiteľných právnych domnienok. Tieto domnienky sa musia uplatniť v zákonom stanovenom poradí. To znamená, že ďalšia právna domnienka nastupuje až vtedy, ak nie je možné použiť predchádzajúcu domnienku.

Prvá domnienka otcovstva

V praxi najčastejšie uplatňovanou právnou domnienkou je prvá domnienka otcovstva. Ak sa narodí dieťa vydatej žene, za otca dieťaťa sa považuje vždy manžel matky dieťaťa, ak sa dieťa narodilo v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva. Otcovstvo pri prvej domnienke platí bez nutnosti jeho dokazovania.

V prípade, že dieťa sa narodilo do tristo dní po zániku manželstva, a matka dieťaťa v tej dobe žila už v novom manželstve, svedčí domnienka otcovstva neskoršiemu manželovi.

Druhá domnienka otcovstva

Podľa v poradí druhej domnienky sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. Táto domnienka sa aplikuje vtedy:

(i) ak sa dieťa narodilo nevydatej matke,
(ii) ak otcovstvo manžela matky dieťaťa bolo úspešne zapreté, alebo
(iii) ak sa dieťa narodilo až po uplynutí trojstého dňa od zániku manželstva alebo od vyhlásenia manželstva za neplatné.

Pri druhej domnienke otcovstva je potrebné, aby matka a otec urobili súhlasné vyhlásenie, že dané dieťa je ich spoločným dieťaťom. Toto vyhlásenie musia urobiť obaja ústne a osobne, buď pred matričným úradom alebo pred súdom. Ak ide o maloletého rodiča, tento môže urobiť súhlasné vyhlásenie o otcovstve iba pred súdom.

Tretia domnienka otcovstva

Za predpokladu, že nebolo otcovstvo určené:

(i) domnienkou svedčiacou manželovi matky a ani
(ii) súhlasným vyhlásením rodičov, určuje sa otcovstvo za pomoci tretej domnienky.

Podľa tretej domnienky otcovstva sa za otca dieťaťa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo od narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní (tzv. rozhodné obdobie) a pokiaľ jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti.
Návrh na určenie otcovstva súdom sú oprávnené podať osoby uvedené v zákone.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Zapretie otcovstva

Právne domnienky otcovstva sú v zákone koncipované ako vyvrátiteľné. Preto za podmienok uvedených v zákone je možné aplikovať dôkaz z opaku.

Otcovstvo je možné zaprieť len:

(i) za splnenia zákonom stanovených podmienok
a
(ii) v stanovených lehotách
a
(iii) v zákone špecifikovaným osobám.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Zapretie otcovstva manžela matky

Zapretie otcovstva manžela matky - matkou dieťaťa

Matka dieťaťa môže v zákonom stanovenej lehote od narodenia dieťaťa zaprieť, že otcom dieťaťa je jej manžel.

Zapretie otcovstva manžela matky – manželom matky

Taktiež manželovi matky dieťaťa je umožnené v zákonom stanovenej lehote zaprieť, že je otcom jeho manželke narodeného dieťaťa. V prípade otca sa plynutie lehoty na zapretie otcovstva počíta odo dňa, keď sa manžel dozvedel, že sa jeho manželke narodilo dieťa.

Zapretie otcovstva manžela matky – opatrovníkom

Ak niektorý z manželov stratil spôsobilosť na právne úkony zákon umožňuje opatrovníkovi v stanovených lehotách zaprieť otcovstvo manžela matky. Opatrovník môže v zákonom stanovenej lehote zaprieť otcovstvo. V prípade zapretia otcova opatrovníkom zákon rozlišuje dve lehoty. Jedná lehota je do troch rokov odo dňa keď sa opatrovník dozvedel o narodení dieťaťa. Druhá lehota sa uplatní v prípade, že opatrovník o narodení dieťaťa vedel skôr. Potom návrh na zapretie otcova určuje zákon lehotu do šiestich mesiacov od ustanovenia opatrovníka.

Zapretie otcovstva, ktoré bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov

Oprávnenými osobami na podanie návrhu na zapretie otcovstva, ktoré bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov sú:

(i) matka dieťaťa,
(ii) muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.

Zákon taktiež v prípade zapretie otcova, ktoré bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov stanovuje lehotu. Plynutie tejto lehoty sa odvíja odo dňa, keď otcovstvo bolo takto určené.

Ak bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov k dieťaťu, ktoré už bolo počaté ale ešte sa nenarodilo, lehota na zapretie otcovstva sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa.

Zapretie otcovstva na základe návrhu podaného dieťaťom

Na to aby mohlo dieťa podať návrh na zapretie otcova zákon stanovuje nasledovné požiadavky:

(i) zapretie otcovstva je potrebné v záujme dieťaťa
a
(ii) rodičom dieťaťa márne uplynula zákonná lehota na zapretie otcovstva.

Otcovstvo ktoré bolo určené na základe tretej domnienky (súdnym rozhodnutím) nie je možné zaprieť. Dieťaťu preto zákon umožňuje zaprieť otcovo, ktoré bolo určené na zákale prvej právne domnienky otcovstva (za otca dieťaťa sa považuje manžel matky) alebo na základe druhej právnej domnienky otcovstva (otcovo určené súhlasným vyhlásením rodičov).

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky