• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

spolužitie muža a ženy mimo manželstva

Partnerské spolužitie muža a ženy (konkubinát)

Spolužitie muža (druha) a ženy (družky) je faktický stav, ktorý na rozdiel od manželstva nie je výslovne právne upravený. Platné právo „pamätá“, či už na právnu ochranu jedného z manželov ako i manželstva ako takého.

Právo nepozná legálnu definíciu pojem druh a družka. Oba pojmy je možné vymedziť ako muža a ženu, ktorí:

(i) neuzavreli manželstvo,
(ii) vytvárajú však životné spoločenstvo, najmä tým, že:
(a) žijú spolu,
(b) spoločne sa starajú o uspokojovanie spoločných potrieb a výdavkov,
(c) spoločne alebo na základe vzájomne dohodnutého kritéria uhrádzajú spoločné náklady (napr. on hradí hypotéku na byt v ktorom bývajú ona náklady na celú réžiu spoločnej domácnosti a podobne),
(d) spolu sa starajú o deti.

Partnerské spolužitie muža a ženy nastáva na základe slobodného rozhodnutia oboch parterov vytvárať dlhodobejšie životné spoločenstvo.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Domácnosť

Nakoľko spoločné spolužitie druha a družky sa odohráva za určitých vzájomne, najmä neformálne, dohodnutých podmienok tak sa javí byť najbližším pojmom pojem „domácnosť“. Tento pojem už právo vymedzuje. Domácnosť totiž tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.

Hoci domácnosť ako taká nie je subjektom práva, má v niektorých právnych vzťahoch právny význam ako právna skutočnosť. Z hľadiska práva jedna fyzická osoba môže byť členom len jednej domácnosti. Spoločnú domácnosť môžu viesť ako manželia, tak aj druh a družka.

S faktickým spolužitím viacerých osôb v spoločnej domácnosti zákon viaže isté právne následky. Je tomu tak napríklad v prípade dedenia zo zákona. Za splnenie zákonných podmienok v druhej dedičskej skupine dedia aj také osoby, ktoré:

(i) žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti,
(ii) najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou
a
(iii) ktoré sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť
alebo
(iv) boli odkázané na výživu poručiteľa.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Zastupovanie druha a družky

Druhovi a družke nevyplýva zo zákona oprávnenie sa zastupovať v bežných veciach. Preto je potrebné aby právny vzťah zastúpenia medzi splnomocniteľom (zastúpeným) a splnomocnencom (zástupcom) vo vzťahu k tretím osobám a štátnym orgánom preukázali platným písomným plnomocenstvom.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Možnosti ukončenia faktického spolužitia druha a družky

Uzavretím manželstva zo strany muža a ženy platné právo upravuje či už osobné ako aj majetkové práva manželov. Napríklad po uzavretí manželstva a za trvania manželstva žiaden z manželov nemôže uzavrieť ďalšie manželstvo s inou osobou.

V ľudskom spolužití dvoch osôb ako partnerov, ale i väčších skupín ľudí sa nezhody, konflikty a problémy vyskytujú. Napätia a konflikty sú prirodzenou súčasťou ľudského spolužitia a to ako manželskom súžití ako aj v partnerskom spolužití.

Na prvý pohľad sa môže laicky javiť, že faktické spolužitie druha a družky „bez papiera“ predstavuje práve ten najjednoduchší spôsob, kedy už vzájomne neprekonateľný konflikt v partnerskom vzťahu je možné „jednoducho“ a „bezproblémovo“ vyriešiť. Nakoľko spolužitie druha na družky vzniklo neformálne, tak aj jeho zánik je neformálny.

Praktické skúsenosti však ukazujú, že neformálny rozchod partnerov nemusí vždy zákonite znamenať len formálne rozídenie sa a každý z nich si „ide ďalej svojou cestou“. Ak si napr. obaja partneri ako spoludlžníci počas doby svojho neformálneho spolužitia:

(i) vzali hypotéku na kúpu bytu,
(ii) pričom záložné právo z titulu poskytnutia hypotéky financujúcou bankou je touto bankou na základe dohody zriadené na nehnuteľnosť vo vlastníctve tretej osoby (rodičov partnerky),
(iii) spotrebiteľský úver,
(iv) automobil na leasing,
(v) počas ich partnerského spolužitia sa partnerom narodia deti,
tak pri rozchode partnerov je nutné okrem iného riešiť hneď viacero aj právnych otázok.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

 

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky