• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

RODIČIA A DETI

Právny vzťah medzi rodičom a dieťaťom vznikne dňom:

(i) narodenia dieťaťa (pokrvné rodičovstvo),
(ii) osvojenia dieťaťa (zákonné rodičovstvo).

Platí zásada zákonnej rovnosti všetkých detí bez ohľadu na ich pôvod. Deti narodené v manželstve, ako aj mimo neho, majú rovnaké práva. V úprave vzťahu medzi rodičom a dieťaťom je akcentovaný záujem dieťaťa.

Z hľadiska výkonu rodičovských práv a povinností je nepodstatné, či rodičia maloletých detí sú alebo nie sú manželmi.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Rodičovské práva a povinnosti

Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä

(i) sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa,
(ii) zastupovanie maloletého dieťaťa,
(iii) správa majetku maloletého dieťaťa.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom u rodičov ktorí spolu nežijú

Rodičom maloletých detí ktorí spolu nežijú nič nebráni, aby sa vzájomne písomne dohodli na úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak obsah tejto rodičovskej dohody nebude odporovať zákona, súd ju schváli.

Naopak ak sa rodičia nedohodnú tak súd autoritatívne určí najmä

(i) ktorému z rodičov bude zverené maloleté dieťa do osobnej starostlivosti,
(ii) ktorý z rodičov bude maloleté dieťa vychovávať, zastupovať, spravovať jeho majetok v bežných veciach,
(iii) aká bude výška výživného a kedy najneskôr je povinný druhý manžel výživné poukázať k rukám rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
(iv) kedy sa bude uskutočňovať stretávanie sa druhého manžela s maloletým dieťaťom,
(v) o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti maloletému,
(vi) o príprave na budúce povolenie maloletého,
(vii) o štátnom občianstve maloletého,
(viii) o vysťahovaní maloletého do cudziny.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

VÝŽIVNÉ

Podľa zákona má dieťa právo na výživu. Rodičom dieťaťa je výslovne uložené plniť si vyživovaciu povinnosť. Plnenie zákonnej vyživovacej povinnosti rodičov ku každému ich dieťaťu trvá dovtedy, pokiaľ deti nie sú samé schopné sa živiť.
Pojem výživné zákon o rodine nevymedzuje. Vo všeobecnosti možno pod výživným rozumieť zabezpečovanie a úhradu osobných potrieb na to oprávnených fyzických osôb. Nejde však len o zabezpečenie výživy, ale aj o uspokojovanie hmotných ako aj spoločenských a kultúrnych potrieb oprávnenej fyzickej osoby. Právo na výživné nepodlieha premlčaniu.

Z hľadiska druhov vyživovacích povinností zákon rozlišuje tieto druhy vyživovacích povinností:

(i) vyživovacia povinnosť rodičov k deťom,
(ii) vyživovacia povinnosť detí k rodičom,
(iii) vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými,
(iv) vyživovacia povinnosť medzi manželmi,
(v) príspevok na výživu rozvadeného manžela,
(vi) príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom

Zákonná vyživovacia povinnosť sa vzťahuje, ako na maloleté dieťa, tak aj dieťa plnoleté. Len samotná skutočnosť dosiahnutia plnoletosti dieťaťa nemá na plnenie zákonnej vyživovacej povinnosti vplyv. V prípade maloletého ako aj plnoletého dieťaťa je rozhodujúce, či je toto schopné samé sa živiť.

Je zákonnou povinnosťou oboch rodičov prispievať na výživu svojich detí. Ak si rodičia vyživovaciu povinnosť voči deťom neplnia, potom súd určí rozsah ich vyživovacej povinnosti.

Kritériá na určenie vyživovacej povinnosti sú:

(i) schopnosti, možnosti a majetkové pomery oboch rodičov,
(ii) s prihliadnutím na odôvodnené potreby dieťaťa.

Každé dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Preto sa má aktuálna životná úroveň rodičov vždy odzrkadliť na životnej úrovni detí.

Z hľadiska istoty a stability pomerov dieťaťa sa javí ako najdôležitejšie popri úprave starostlivosti o dieťa taktiež určenie výživného.

Súd rozhoduje o určení vyživovacej povinnosti rodičov k maloletému dieťaťu v nasledovných prípadoch:

(i) súd rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa a preto je povinný upraviť výkon rodičovských práv a povinností k maloletým deťom čas po rozvode manželstva,
(ii) súd určuje otcovstvo k maloletému dieťaťu a preto rieši i otázku výchovy a výživného maloletého dieťaťa,
(iii) rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú a preto súd uvedie, komu z rodičov maloleté dieťa zverí do osobnej starostlivosti a koľko je povinný druhý rodič prispievať na jeho výživu,
(iv) rodičia maloletého dieťaťa spolu žijú, avšak jeden z rodičov si neplní svoju vyživovaciu povinnosť k maloletému dieťaťu; súd preto záväzne upraví rozsah vyživovacej povinnosti vo vzťahu k rodičovi, čo si svoju vyživovaciu povinnosť voči maloletému dieťaťu neplní alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.

Pri určovaní rozsahu vyživovacej povinnosti je súd povinný prihliadnuť na odôvodnené  potreby dieťaťa, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery rodičov.

Výživné sa platí v pravidelne opakujúcich sa peňažných sumách. Tieto sú zročné vždy na mesiac dopredu.

Úspešne možno požadovať zameškané výživné pre maloleté dieťa najdlhšie za obdobie troch rokov späť počítaných odo dňa začatia súdneho konania.

Súd nedoplatok na výživnom prisúdi podľa okolnosti daného prípadu. Súd určí lehotu, do ktorej najneskôr je nutné nedoplatok na výžinom uhradiť alebo určí výšku primeranej splátky a jej splatnosť, ktorá sa bude uhrádzať spravidla s bežným výživným.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Zmena výšky výživného

Ak sa zmenili pomery, či už na strane rodičov dieťaťa alebo na strane dieťa, je možné súdne rozhodnutie ohľadom výživného na dieťa ako aj obsah dohôd rodičov o výživnom na dieťa zmeniť.

Či už zvýšenie alebo zníženie výšky výživného na deti je možné iniciovať na základe kvalifikovaného návrhu podaného na príslušný súd.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Zmena výšky výživného 

Každý rodič sa chce dobre postarať o svoje deti. A je prirodzené, že s meniacim sa vekom detí sa menia aj ich potreby a s tým spojené náklady. Preto by malo byť v záujme oboch rodičov, aby boli aj spravodlivo rozdelené výdavky na zdravý a spokojný život.

Keďže výšku výživného vždy určuje súd, ktorý zohľadňuje aj prípadné zmeny v životnej situáciu rodičov, je vždy múdre takúto situáciu konzultovať s rodinnou advokátskou kanceláriou, ktorá má v tejto oblasti potrebnú prax.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Zníženie výšky výživného na dieťa

Obdobne tiež v prípade rodičov detí nastávajú v ich životne či už predvídateľné alebo nepredvídateľné okolnosti. Napríklad, jednému z rodičov sa nad očakávania začne dariť v jeho podnikaní, narodí sa mu ďalšie dieťa – ďalšia vyživovacia povinnosť alebo naopak dlhodobá práceneschopnosť rodiča či dlhodobejšie nezamestnanosť, zhoršenie zdravotného stavu rodiča, čiastočná alebo úplná invalidita rodiča a podobne. O znížení výživného rozhoduje súd na základe podaného návrhu opravnej osoby na príslušný súd.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Výživné na plnoleté dieťa

Kritériom pre trvanie vyživovacej povinnosti oboch rodičov voči ich dieťaťu je jeho schopnosť samostatne sa živiť. Za splnenia zákonných podmienok má preto nárok aj plnoleté dieťa na výživné od svojich rodičov.

Konanie o určenie vyživovacej povinnosti k plnoletému dieťaťu sa začína na základe kvalifikovaného návrhu podaného na príslušný súd na to oprávnenou osobou *(plnoletým dieťaťom).

Obaja rodičia dieťaťa sú povinní prispievať na výživu svojho dieťaťa podľa svojich schopností a majetkových pomerov. V zmysle zákona je preto možné podať návrh proti obom rodičom.

Kde sa v prípade plnoletého dieťaťa zmenili pomery (napríklad začatie štúdia plnoletého dieťaťa na vysokej škole) výšku výživného je možné zmeniť len na základe návrhu podaného na príslušný súd.

Ak súd rozsudkom určil vyživovaciu povinnosť rodiča voči dieťaťu a dieťa je schopné samé sa živiť je potrebné podať kvalifikovaný návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti určenej súdom.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Náhradné výživné

Podľa príslušného zákona sa náhradným výživným prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa.

Oprávnenou osobou je nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na náhradné výživné.

Povinnou osobou je:

(i) rodič oprávnenej osoby,
alebo
(ii) iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou ako povinnosť uložená platiť výživné.

Nárok oprávnenej osobe na náhradné výživné vzniká:

(i) ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určeným právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou v zákonom stanovenom čase,
(ii) ak oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok sirotský výsluhový dôchodok alebo ak týchto menovaných dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného. *(v roku 2018 suma minimálneho výživného na dieťa je 27,32 EUR).

Maximálna suma náhradného výživného od 1.7.2017 je 109,27 €.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky