• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Referencie

  • Rodinné právo
  • Majetkové vzťahy medzi manželmi
  • Dedenie
Komplexné poradenstvo a zastupovanie v súvislosti s povolením uzavrieť manželstvo maloletému staršiemu ako 16 rok.
Poradenstvo v súvislosti s rozvodom bezdetného manželstva a zastupovanie pred súdom.
Poradenstvo ohľadom rozvodu manželstva a úpravy práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva a zastupovanie pred súdom.
Komplexné poradenstvo v súvislosti s dohodou o styku rodičov s dieťaťom.
Komplexné poradenstvo ohľadom zmeny rozhodnutia týkajúcej sa osobnej starostlivosti o maloleté dieťa.
Komplexné poradenstvo v súvislosti s úpravou rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, vrátane zastupovania.
Poradenstvo ohľadom zrušenia vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu vrátane právneho zastupovania pred súdom.
Zastupovanie v súvislosti s určením otcovstva a zapretím otcovstva.
Komplexné poradenstvo v súvislosti s uznaním cudzieho rozhodnutia v manželských veciach ako aj právne zastupovanie.
Poradenstvo ohľadom zmeny priezviska manželky po rozvode manželstva.
Komplexné poradenstvo v súvislosti so schválením právneho úkonu za maloletého súdom.
Komplexné poradenstvo ohľadom zmeny priezviska maloletého dieťaťa.
Poradenstvo v súvislosti so zákazom styku jedného rodiča s dieťaťom.
Poradenstvo ohľadom osvojenia maloletého dieťaťa.
Komplexné poradenstvo v súvislosti s určením príspevku na výživu rozvedeného manžela.
Komplexné poradenstvo ohľadom určenia príspevku na výživu nevydatej matke.
Poradenstvo v súvislosti so zrušením príspevku na výživu rozvedeného manžela.
Komplexné poradenstvo v súvislosti s vypracovaním a následným uzavretím dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako „BSM“) ako aj rokovaní s protistranou.
Komplexné poradenstvo ohľadom zúženia zákonného rozsahu BSM.
Komplexné poradenstvo v súvislosti s rozšírením zákonného rozsahu BSM.
Komplexné poradenstvo ohľadom vyhradenia vzniku BSM ku dňu zániku manželstva.
Komplexné poradenstvo v súvislosti so zrušením BSM za trvania manželstva podaním návrhu na súd z dôvodu, že ďalšie trvanie BSM by bolo v rozpore s dobrými mravmi, ako aj zastupovanie v celom súdnom konaní.
Komplexné poradenstvo ohľadom zrušenia BSM za trvania manželstva podaním návrhu na súd z dôvodu, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť, vrátane zastupovania v celom súdnom konaní až do právoplatného skončenia.
Zastupovanie Klienta v rokovaniach s protistranou o vyporiadanie BSM uzavretím Dohody o vyporiadaní BSM.
Zastupovanie Klienta v konaní o vyporiadanie BSM súdnym rozhodnutím až do jeho právoplatného skončenia.
Komplexné poradenstvo vrátane zastupovania dediča v dedičskom konaní.
Právna pomoc pri holografnom závete.
Vypracovanie závetu (poslednej vôle) poručiteľa – alografnom závete.
Právne služby v súvislosti s (ne)platnosťou závetu - Žaloba o určenie neplatnosti závetu.
Komplexná právna pomoc a poradenstvo pri vyporiadaní dedičov.
Vypracovanie návrhu dohody o vyporiadaní dedičstva.
Poradenstvo v súvislosti s odmietnutím dedičstva.
Vypracovanie odvolanie proti Uzneseniu notára v dedičskom konaní.
Zastupovanie dediča v dodatočnom dedičskom konaní a komplexná právna pomoc a poradenstvo.
Poradenstvo ohľadom dohody medzi dedičmi a veriteľmi poručiteľa ohľadom predlženého dedičstva (na základe ktorej sa predlžené dedičstvo ponechá veriteľom na úhradu dlhov).
Komplexné poradenstvo poručiteľovi ohľadom vydedenie potomka.
Poradenstvo v súvislosti s dedičskou žalobou - žalobou o vydanie majetku z dedičstva ako aj právne zastupovanie.

Povedali o nás

Profesionálne právne služby od advokáta Bezáka, ktorý je na svojom mieste. Stojí vždy na Vašej strane. Oceňujem najmä procesnú taktiku ako aj jeho znalosti v konaní o dedičstve po mojom nebohom otcovi.

Peter z Nitry

S advokátskou kanceláriou,v ktorej pôsobí pán advokát Bezák som v minulosti riešila rozvod a úpravu práv a povinností k maloletým deťom. Napriek vtedy neľahkému obdobiu v mojom živote oceňujem jeho profesionálny, zodpovedný a pritom ľudský prístup. Prítomnosť advokáta mi na stretnutiach s bývalým manželom ako aj súde bola vždy oporou.

Pani Eva z Prievidze

Pána Bezáka v rodinnom práve a vo vyporiadaní nášho majetku po rozvode manželstva môžem len odporučiť. Profesionálny prístup k riešeniam, rýchle a konanie. Hľadanie najvhodnejšieho riešenia pre moje právne problémy.

Pani Katarína z Trnavy

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky