• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Podielové spoluvlastníctvo

Charakteristika podielového spoluvlastníctva

Ťažiskom podielového spoluvlastníctva tkvie v tom, že každý z jednotlivých spoluvlastníkov sa podieľa na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva veci v takom rozsahu, ktorý reflektuje veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej veci.

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu spoluvlastníka však nereflektuje konkrétnu reálnu časť veci, ale naopak mieru, ktorou sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na práva a povinnostiach vyplývajúcich z ich spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Forma určenia spoluvlastníckych podielov

Pri podielovom spoluvlastníckom práve sú určené podiely. Tieto spoluvlastnícke podiely môžu byť buď vo forme:

(i) ideálneho spoluvlastníckeho podielu,
(ii) reálneho spoluvlastníckeho podielu.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Delené podielové spoluvlastníctvo

Ak by z titulu spoluvlastníctva nejakej spoločnej veci (napríklad jedného spoluvlastníka spoločného rodinného domu sú izby ako kuchyňa, spálňa a kúpeľňa a druhého spoluvlastníka toho istého spoločného rodinného domu sú izby ako obývačka, hosťovská izba a WC) patrilo jej jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať určitou, reálne oddelenou časťou nejakej spoločnej veci hovoríme o delenom (reálnom) spoluvlastníctve. Platné právo v Slovenskej republike však inštitút reálneho (deleného) spoluvlastníctva nepozná.

Ideálne podielové spoluvlastníctvo

Pre ideálne (nedeliteľné) podielové spoluvlastníctvo je charakteristické, že určitá spoločná vec nie je rozdelená, ale je rozdelené iba vlastnícke právo k veci a to na ideálne podiely. Práve s ideálnym spoluvlastníckym podielom môže spoluvlastník veci disponovať.

V ideálnom podielovom spoluvlastníctve nejakej spoločnej veci (napríklad rodinného domu sú preto všetci jeho spoluvlastníci (spolu)vlastníkmi tak kuchyne, ako aj obývačky, spálne, hosťovskej izby, kúpeľne a WC ).

Pojem spoluvlastníckeho podielu

V prípade podielového spoluvlastníctva je jedným z jeho charakteristických znakov spoluvlastnícky podiel.

Spoluvlastnícky podiel je vyjadrením miery, akou sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcim zo spoluvlastníctva k spoločnej veci.

Veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z podielových spoluvlastníkov nezodpovedá konkrétnej časti spoločnej veci. Podielové spoluvlastníctvo je zákonom (Občianskym zákonníkom) chápané ako podielové spoluvlastníctvo ideálne (nedielne).

Spoluvlastnícky podiel je tak číselným vyjadrením právneho postavenia jedného spoluvlastníka vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom spoločnej veci.

Spoluvlastnícky podiel je najmä vyjadrením:

(i) miery akou sa jednotliví spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich im zo spoluvlastníctva k spoločnej veci,
(ii) ako mierou sa spoluvlastníci podieľajú na užívaní spoločnej veci,
(iii) ako mierou majú spoluvlastníci prispievať na náklady na užívanie spoločnej veci,
(iv) ako mierou majú spoluvlastníci prispievať na náklady na udržovanie spoločnej veci a podobne.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Určenie spoluvlastníckeho podielu

Zákon vychádza z predpokladu, že výška spoluvlastníckeho (vyjadrená zlomkom alebo percentom) podielu je daná:

(i) zákonom,
(ii) dohodou,
alebo
(iii) rozhodnutím príslušného štátneho orgánu (z pravidla súdu).

Výška spoluvlastníckeho podielu sa odvíja od toho, akým spôsobom spoluvlastníctvo v konkrétnom prípade vzniklo. Najčastejšie sa bude veľkosť spoluvlastníckeho podielu odvíjať od:

(i) obsahu zmluvy (napr. kúpna, zámenná, darovacia, dohoda o zhotovení stavby), ktorou bolo spoluvlastníctvo založené,
(ii) závetu v súvislosti s prejedaním dedičstva po poručiteľovi,
(iii) právneho predpisu ktorý veľkosť spoluvlastníckeho podielu stanovuje,
(iv) od rozhodnutia príslušného štátneho orgánu (napr. rozhodnutie súdu o vyporiadaní BSM).

Ak nie je výške spoluvlastníckeho podielu stanovená dohodu ani právnym predpisom, nastupuje zákonná nevyvrátiteľná domnienka o rovnakej výške podielov všetkých spoluvlastníkov.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Predmet podielového spoluvlastníctva a jeho subjekty

Predmetom podielového spoluvlastníckeho práva je zásadne spoločná vec. Preto i v prípade spoluvlastníckeho práva platia všeobecné normy o predmete vlastníckeho práva.

Subjektami podielového spoluvlastníctva môžu byť:

(i) fyzické osoby,
(ii) právnické osoby,
(iii) štát (majúci v občianskoprávnych vzťahoch právne postavenie ako právnická osoba).

V praxi nastávajú aj situácie, kedy sa spoluvlastnícky podiel k určitej veci (ako jeden z predmetov občianskoprávnych vzťahov) nachádza v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. (Napríklad jedna ½ nehnuteľnosti je v podielovom spoluvlastníctve spoluvlastníkov a druhá ½ nehnuteľnosti je bezpodielovom spoluvlastníctve manželov). Ide o kombináciu podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

S poukazom na uvedené je preto nutné vždy rozlišovať právne vzťahy:

(i) medzi manželmi navzájom (spravujú sa ustanoveniami zákona o BSM),
(ii) manželov ako spoluvlastníkov podielu k veci vo vzťahu k ďalšiemu alebo ďalším spoluvlastníkom (spravujú sa ustanoveniami zákona o podielovom spoluvlastníctve).

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Vznik podielového spoluvlastníctva
 

Zákon neobsahuje osobitnú úpravu vzniku spoluvlastníctva. Preto sa i v prípade podielového spoluvlastníctva uplatnia zákon uvedené spôsoby nadobudnutia vlastníckeho práva. Podielové spoluvlastníctvo môže vzniknúť na základe:

(i) zmluvy (najmä kúpna, zámená darovacia),
(ii) dedenia (dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa),
(iii) rozhodnutím príslušného štátneho orgánu napríklad:

(a) súd ako štátny orgán – pri zrušení a vypriadaní podielového spoluvlastníctva rozhodne o nadobudnutí vlastníctva,
(b) súd ako štátny orgán pri prikázaní neoprávnenej stavby rozhodne o jej prikázaní vlastníkovi pozemku,
(c) správny orgán ako štátny orgán rozhodne o vyvlastnení,

alebo

(iv) iných skutočností stanovených zákonom (napr. vydržanie veci, vytvorenie novej veci) alebo na základe zákona (napríklad transformácia bývalého práva osobného užívania pozemku na právo vlastnícke).

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Obsah podielového spoluvlastníctva

Obsah podielového spoluvlastníctva tvoria práva a povinnosti spoluvlastníkov a to:

(i) medzi spoluvlastníkmi samotnými pri hospodárení so spoločnou vecou,
(ii) medzi spoluvlastníkmi a tretími osobami ohľadom spoločnej veci ako celku,
(iii) jedného spoluvlastníka ku tretím osobám ohľadom jeho spoluvlastníckeho podielu.

Spoluvlastníci a hospodárenie so spoločnou vecou

U podielových spoluvlastníkov pri hospodárení so spoločnou vecou zákon počíta predovšetkým z dohodu spoluvlastníkov.

Ak pri hospodárení so spoločnou vecou spoluvlastníci nevedia dospieť k vzájomnej dohode, potom je rozhodujúce kritérium väčšiny spoluvlastníckych hlasov. Väčšina spoluvlastníckych hlasov sa však nepočíta podľa počtu spoluvlastníkov ale podľa veľkosti podielu spoluvlastníkov na spoločnej veci (pravidlo majorizácie). Prehlasovaní spoluvlastníci sa musia podrobiť väčšine.

Z ohľadom na ochranu záujmov prehlasovaného spoluvlastníka resp. spoluvlastníkov sa neuplatní pravidlo majorizácie v prípade ak sa jedná o dôležitú zmenu spoločnej veci.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Vzťah všetkých spoluvlastníkov k tretím osobám ohľadom spoločnej veci ako celku

V zmysle zákona platí, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. Na strane spoluvlastníkov vzniká a existuje stav aktívnej a pasívnej solidarity.

Bez ohľadu na veľkosť svojho spoluvlastníckeho podielu môže ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov požadovať od tretích osôb celé plnenie týkajúce sa spoločnej veci. Ten zo spoluvlastníkov, ktorý sám celé plnenie od dlžníka prijal, je potom povinný sa vyporiadať s ostatnými spoluvlastníkmi.

Bez ohľadu na veľkosť svojho spoluvlastníckeho podielu je oprávnený ktorýkoľvek zo spoluvlastníkov domáhať sa ochrany voči neoprávnenému zásahu tretích osôb u súdu prostredníctvom niektorej z vlastníckych žalôb.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Vzťah jedného spoluvlastníka ku tretím osobám ohľadom jeho spoluvlastníckeho podielu

Vo všeobecnosti má každý zo spoluvlastníkov k svojmu spoluvlastníckemu podielu oprávnenie týmto disponovať.

Každý zo spoluvlastníkov môže k svojmu spoluvlastníckemu podielu aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. Spoluvlastníkovi preto nič nebráni napríklad k spoluvlastníckemu podielu ustanoviť dediča, zriadiť záložné právo atď.

Naopak, ak spoluvlastník prevádza svoj spoluvlastnícky podiel na iného je jeho dispozičné oprávnenie s jeho spoluvlastníckym podielom limitované v prospech ostatných spoluvlastníkov spoločnej veci. Ak spoluvlastník prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, tak potom zásadne platí, že tento je povinný najskôr ponúknuť ostatným spoluvlastníkom spoločnej veci.

Ostatní spoluvlastníci majú zákonné predkupné právo na spoluvlastnícky podiel iného spoluvlastníka. Zákonné predkupné právo na prevádzaný spoluvlastnícky podiel sa neuplatní v prípadoch stanovených zákonom.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Zánik, zrušenie a vypriadanie podielového spoluvlastníctva

Jednou zo zásad v súkromnom práve je aj zásada, že žiadny zo spoluvlastníkov nemôže byť spravodlivo nútený zotrvať v spoluvlastníckom vzťahu s ostatnými spoluvlastníkmi proti jeho vôli. Vo všeobecnosti platí až na zákonné výnimky, že rozhodnutie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je prejavom slobodného rozhodnutia a súkromnej autonómie v oblasti súkromného práva.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Podielové spoluvlastníctvo môže:

(i) zaniknúť tradičnými spôsobmi ku ktorým dochádza k zániku vlastníctva
alebo
(ii) môže byť zrušené.

K zrušeniu podielového spoluvlastníctva môže dosť na základe:

(i) dohody spoluvlastníkov
alebo
(ii) na základe návrhu jedného zo spoluvlastníkov konštitutívnym rozhodnutím súdu.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva dohodu spoluvlastníkov

Pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva dohodou nastáva najmä vtedy, ak spoluvlastníci prejavia vôľu už ďalej nezotrvávať v spoluvlastníctve.

Spoluvlastníci sa tak môžu vzájomne dohodnúť na zrušení spoluvlastníctva:

(i) k veci ktorá je v podielovom spoluvlastníctve ako celku,
(ii) ako aj na ktoromkoľvek spôsobe vyporiadania podielového spoluvlastníctva, najmä:

a. ak je to dobré možné tak na reálnom rozdelení spoločnej veci,
b. na prenechaní spoločnej veci len jedenému z terajších spoluvlastníkov,
c. na predaji spoločnej veci a rozdelení výťažku z predaja medzi spoluvlastníkov.

Do obsahu dohody spoluvlastníkov o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je potrebné zahrnúť aj vyporiadanie všetkých súvisiacich práv a povinností, ktoré vznikli zo spoluvlastníckeho vzťahu (napr. vyporiadanie rôznych pohľadávok a záväzkov, nárokov zodpovednosti za škodu, bezdôvodného obohatenia, poistenia, záväzky z daní a poplatkov a iné). Hoci zákon až na výnimky neustanovuje pod sankciou neplatnosti dohody jej písomnú formu, z dôvodu istoty a stability v právaných vzťahoch, môžeme písomnú formu dohody spoluvlastníkom určite odporúčať.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebuje Vaše zastupovanie kontaktujte nas.

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva rozhodnutím súdu

Ak by nedošlo k zrušeniu a vyporiadania podielového spoluvlastníctva uzavretím dohody spoluvlastníkov, tak na základe návrhu ktoréhokoľvek podielového spoluvlastníka, vykoná zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva súd.

Súd najskôr podielové spoluvlastníctvo zruší a potom v identickom konaní vykoná jeho vyporiadanie.

 

Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva vykoná jedným zo spôsobov uvedených v zákone:

(i) reálne rozdelenie spoločnej veci podľa výšky podielov ak je to dobre možné,
(ii) prikázanie veci jednému alebo viacerým spoluvlastníkom za primeranú náhradu,
(iii) predajom spoločnej veci a rozdelením výťažku podľa výšky podielu.

Vyššie uvedené spôsoby vyporiadania sú záväzné. Druhý spôsob vyporiadania nastupuje až vtedy ak nemožno uskutočniť prvý spôsob vyporiadania. Tretí spôsob vyporiadania nastupuje až vtedy ak nemožno uskutočniť ani prvý ani druhý spôsob vyporiadania.

Súd pri vyporiadaní podielového spoluvlastníctva prihliada vždy k veľkosti spoluvlastníckeho podielu ako aj k účelnému využitiu veci.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky