• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

MANŽELSTVO

Svadba

Urobiť správny prvý krok je dôležité na každej ceste. Rovnaké je to aj pri vzniku manželstva. Ak sa rozhodnete pred svadbou konzultovať vašu situáciu s rodinou právnickou kanceláriou, môžete predísť mnohým problémom a v konečnom dôsledku takto zachrániť niekedy v budúcnosti aj samotné manželstvo. Zďaleka pritom neplatí, že tento krok by mali podniknúť iba bohatí ľudia, aby ochránili svoje peniaze. Správe nastavené vzťahy v rodine pomáhajú každému prekonať ťažké časy, ktoré sa skôr alebo neskôr vyskytnú u každého. 

Dňom uzavretia manželstva vzniká medzi manželmi hneď niekoľko práv a povinností. Tieto práva a povinnosti majú:

 1. osobný charakter (manželské práva a povinnosti),
  • muž a žena majú v manželstve rovnaké práva a povinnosti,
  • obaja manželia sú povinní žiť spolu, byť si verní, vzájomne si pomáhať, rešpektovať svoju dôstojnosť, spoločne sa starať o deti, vytvárať zdravé rodinné prostredie,
  • podľa svojich možností a schopností sa starať o uspokojovanie potrieb rodiny,
  • ak zákon neustanovuje inak v bežných veciach je jeden z manželov oprávnený zastupovať druhého manžela, prijímať za neho bežné plnenia od tretích osôb,
  • pri obstarávaní bežných záležitostí rodiny konanie jedného z manželov zaväzuje  oboch manželov spoločne a nerozdielne),
 2. majetkový charakter (bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, spoločný nájom bytu manželmi).

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Formy uzavretia manželstva

Snúbenci môžu vyhlásenie o uzavretí manželstva učiniť pred:

(i) orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (civilná forma),
      alebo
(ii) orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (cirkevná forma),
       alebo
(iii) v cudzine pred orgánom Slovenskej republiky na to určeným (konzulárna forma)

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Neplatné manželstvo (matrimonium nullum)

Podľa zákona sa manželstvo nemôže uzavrieť:

(i) so ženatým mužom
     alebo
(ii) vydatou ženou.

Podľa zákona o neplatnosti manželstva môže aj bez návrhu rozhodnúť súd. Najmä z praktických dôvodov sa však súd o dôvode neplatnosti určitého manželstva častokrát nedozvie. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné podať:

(i) kvalifikovaný právny Návrh na vyslovenie neplatnosti manželstva,
(ii) a jeho podanie na príslušný súd.

Návrh na vyslovenie neplatnosti manželstva sú oprávnené podať na to zákon uvedené osoby.

Dôvody neplatnosti manželstva sú dané ak:

 1. sú manželia navzájom predkovia a potomkovia alebo sú súrodencami alebo príbuznými na základe osvojenia (prekážka príbuzenského  vzťahu),
 2. ak jeden zo snúbencov už predtým platne uzavrel iné manželstvo a toto manželstvo nezaniklo ale stále trvá (prekážka bigamia, dvojmanželstvo je aj trestným činom pozri § 204 Trestného zákona),
 3. manželstvo uzavrela osoba mladšia ako 16 rokov (prekážka nedostatku veku),
 4. manželstvo uzavrela osoba mladšia ako 18 rokov a staršia ako 16 rokov bez povolenia súdu (prekážka nedostatku súhlasu súdu),
 5. manželstvo uzavrela osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony (prekážka nedostatku spôsobilosti),
 6. manželstvo uzavrela osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony bez predchádzajúceho povolenia súdu (prekážka neexistencie povolenia súdu),
 7. vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo zo strany čo i len jedného zo snúbencov urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne (prekážka nedostatku náležitosti právneho úkonu).

Jednou z podmienok rozhodnutia súdu o neplatnosti manželstva je skutočnosť, že manželstvo v čase rozhodovania súdu stále trvá.

Naopak, ak bolo manželstvo uzavreté:

(i) so ženatým mužom alebo vydatou ženou,
(ii) medzi predkami a potomkami,
       alebo
(iii) medzi súrodencami,

potom súd rozhodne o neplatnosti manželstva aj po zániku manželstva. Vyššie uvedené platí tiež v prípade manželstva uzavretého medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom právnom pomere na základe osvojenia.

Neplatné manželstvo v porovnaní so zdanlivým manželstvom vznikne, ale je súdom vyhlásené za neplatné. Hoci došlo k uzavretiu neplatného manželstva, manželstvo vzniklo a vzniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Pri existencii prekážky duševnej poruchy jedného z manželov zákon umožňuje konvalidáciu (dodatočné zhojenie), ak sa zdravotný stav manžela stal zlučiteľný s účelom manželstva (založenie rodiny a výchova detí). V danom časovom úseku sa zdravotný stav manžela pôvodne trpiaceho duševnou poruchou zlepší tak, že tento už nie je prekážkou na to, aby manželstvo plnilo svoj účel.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Neexistentné manželstvo (non matrimonium)

Z pohľadu práva neexistentné (zdanlivé) manželstvo ani nevzniklo. Nespôsobuje preto ani zamýšľané právne následky. Nakoľko zamýšľané manželstvo ani nevzniklo nie je možné ho vyhlásiť za neplatné a ani ho nemožno konvalidovať.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Spôsoby zániku manželstva

Manželstvo môže zaniknúť iba jedným zo spôsobov uvedeným v zákone o rodine.

Zákon o rodine rozoznáva tri spôsoby zániku manželstva a to:

(i) smrťou jedného z manželov,
(ii) vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho,
(iii) rozsudkom súdu o zrušení manželstva rozvodom.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Rozvod

V takýchto prípadoch znie naša prvá rada: ak je to čo len trochu možné – nerozvádzajte sa. Semančin & Partners je rodinná advokátska kancelária a vždy robíme všetko pre to, aby sme našim klientom pomohli prekonať aj ťažké časy, ak sa v nich ocitli. Ak sa to nepodarí, je našim cieľom dosiahnuť rozvod takým spôsobom, aby čo najmenej naštrbil medziľudské vzťahy medzi partnermi a širšou rodinou. Z dlhodobého hľadiska tak získajú všetci.

Ak to však skutočne nie je možné, budeme stáť pri Vás a poskytovať Vám právnu pomoc a právne rady.

Na zrušenie manželstva rozsudkom súdu je okrem iného potrebné zo strany jedného z manželov podať návrh na jeho rozvod. Aby súd mohol manželstvo rozviesť musia byť súčasne splnené predpoklady uvedené:

(i) v zákone o rodine (tzv. hmotnoprávne podmienky),
(ii) v civilnom mimoprávnom poriadku resp. v civilnom sporovom poriadku.

Bez podania kvalifikovaného návrhu na rozvod na príslušný súd nie je možné manželstvo rozviesť. Podľa zákona nie je na rozvod manželstva právny nárok.

Zákon neuvádza dôvody pre ktoré by mal súd povinnosť manželstvo rozviesť. Právny poriadok Slovenskej republiky neumožňuje zrušenie manželstva uzavretím písomnej dohody manželov o zrušení manželstva.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom na čas po rozvode manželstva

Podľa zákona je s konaním o rozvod vždy spojené konanie o úprave pomerov rodičov k maloletým deťom z ich manželstva na čas po rozvode manželstva. Súd pri rozhodovaní musí vždy prihliadnuť na záujem maloletých detí.

Naopak, s konaním o rozvod nemôže byť priamo spojené napríklad konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Dňom právoplatnosti rozsudku súdu o rozvode zaniká manželstvo zároveň tiež dochádza k zániku:

(i) vyživovacej povinnosti medzi manželmi,
(ii) bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Práva a povinnosti rodičov k maloletým deťom je vyriešenie najmä nasledovných otázok

(i) ktorému z rodičov bude zverené maloleté dieťa do osobnej starostlivosti,
(ii) ktorý z rodičov bude maloleté dieťa vychovávať, zastupovať, spravovať jeho majetok v bežných veciach,
(iii) aká bude výška výživného a kedy najneskôr je povinný druhý manžel výživné poukázať k rukám rodiča, ktorému bolo maloleté dieťa  zverené do osobnej starostlivosti,
(iv) kedy sa bude uskutočňovať stretávanie sa druhého manžela s maloletým dieťaťom.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.
 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky