• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Majetkové vzťahy medzi osobami mimo manželstva

Majetkové vzťahy druha a družky

V prípade partnerského spolužitia nadobúdajú druh a družka majetok do:

(i) svojho výlučného vlastníctva
alebo
(ii) do podielového spoluvlastníctva.

Druh a družka nemôžu nadobúdať majetok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Režim bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže vzniknúť len medzi manželmi nie medzi druhom a družkou.

Podľa platného práva partnerské spolužitie druha a družky nie je najmä z hľadiska

(i) výslovnej úpravy v zákone
ako aj
(ii) právnej ochrany subjektov rovnaké ako je to v prípade manželstva a manželov.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky