• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Majetkové vzťahy medzi manželmi

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je spôsob, akým zákonodarca právne upravuje majetkové vzťahy medzi manželmi ako i vo vzťahu manželov voči tretím osobám.

Naše služby v oblasti majetkových vzťahov medzi manželmi:

Vypracovanie Dohody o vyporiadaní BSM ako aj rokovaní s protistranou.
Zúženie rozsahu BSM.
Rozšírenie rozsahu BSM.
Vyhradenie vzniku BSM ku dňu zániku manželstva.
Zrušenie BSM za trvania manželstva podaním návrhu na súd z dôvodu, že ďalšie trvanie BSM by bolo v rozpore s dobrými mrvami. Zastupovanie v celom súdnom konaní.
Zrušenie BSM za trvania manželstva podaním návrhu na súd z dôvodu, že jeden z manželov získal oprávnenie an podnikateľskú činnosť. Zastupovanie v celom súdnom konaní.
Zastupovanie Klienta v rokovaniach s protistranou o vyporiadanie BSM uzavretím Dohody o vyporiadaní BSM.
Zastupovanie Klienta v konaní o vyporiadanie BSM súdnym rozhodnutím až do jeho právoplatného skončenia.

 

 

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky