• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Dedenie

Smrť človeka je hľadiska práva udalosťou, s ktorou zákon spája právne dôsledky okrem zomrelého aj pre jeho pozostalých. Zomrelého zákon v oblasti dedičského práva označuje pojmom poručiteľ.

Naše služby v oblasti dedičských práv:

Zastupovanie dediča v dedičskom konaní.
Právna pomoc pri holografnom závete.
Vypracovanie závetu (poslednej vôle) poručiteľa – alofrafnom závete.
Právne služby v súvislosti s (ne)platnosťou závetu - Žaloba o určenie neplatnosti závetu.
Právna pomoc a poradenstvo pri vyporiadaní dedičov.
Dohoda o vyporiadaní dedičstva.
Odmietnutie dedičstva.
Odvolanie proti Uzneseniu notára v dedičskom konaní.
Zastupovanie dediča v dodatočnom dedičskom konaní.
Dohody medzi dedičmi a veriteľmi poručiteľa ohľadom predlženého dedičstva (na základe ktorej sa predlžené dedičstvo ponechá veriteľom na úhradu dlhov).
Vydedenie potomka.
Dedičská žaloba - žaloba o vydanie majetku z dedičstva.

 

 

DedEnie

Nadobudnutie dedičstva

Smrť blízkeho je stresová situácia pre celú rodinou. Vzhľadom na komplikovaný a právne náročný proces dedenia, ako aj veľa krát presne nevyjasnené majetkové pomery v rodinách, je veľmi prezieravé kontaktovať v tejto smutnej chvíli advokátsku kanceláriu, ktorá dokáže zabezpečiť celý proces dedenia s maximálnym ohľadom na uchovanie dobrých rodinných vzťahov. 

Hoci je dedenie odvodené od určitých osobných vzťahov (najmä vzťahu manžela a manželky, ktorí jeden z nich je poručiteľom, vzťahu poručiteľa a jeho potomkov), tak dedičské právo je právom majetkovým.

Dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa. V deň smrti poručiteľa však nie je známe, ktoré konkrétne osoby nadobudnú dedičstvo po poručiteľovi.

Predpokladom dedenia (prechodu práv na jednotlivých dedičov) je:

(i) okrem smrti poručiteľa,
(ii) tiež skutočnosť, či poručiteľ vôbec zanechal nejaký majetok (existencia dedičstva),
(iii) právny dôvod dedenia,
(iv) dedičská spôsobilosť,
(v) prejav vôle dediča dedičstvo po poručiteľovi prijať respektíve toto dedičstvo neodmietnuť,
(vi) vypratanie medzi dedičmi pokaľ je dedičov viac ako jeden dedič.

Dedičom môže byť:

(i) človek (fyzická osoba),
(ii) tak právnická osoba (napríklad spoločnosť z ručením obmedzeným, akciová spoločnosť), aj
(iii) štát.

Smrťou jedného z manželov dochádza k zániku BSM.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Právne tituly dedenia

Zákon rozoznáva výlučne dva právne dôvody (spôsoby) dedenia respektíve ich kombináciu. Žiaden iný spôsob dedenia, než tie čo sú uvedené nižšie, zákon nepripúšťa.

Dedenie je tak možné len na základe:

(i) zákona,
(ii) závetu,
(iii) z oboch týchto titulov.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.


 

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky