• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Dedenie zo závetu

Dedenie zo závetu je druhým možným právnym titulom dedenia. Závetné dedenie má prednosť pred dedením zo zákona.

Závet (testament, posledná vôľa) je jednostranný písomný právny úkon poručiteľa, ktorým tento osobne v zákonom predpísanej forme vykonáva dispozíciu zo svojim majetkom pre prípad svojej smrti. Závet poručiteľa musí spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti rovnako tak musí ďalej spĺňať kritéria kladené zákonom na právne úkony ako také.

Formy závetu

Zákon rozoznáva tri formy závetu:

(i) závet napísaný vlastnou rukou poručiteľa (holografný závet),
(ii) závet napísaný inak než vlastnoručne poručiteľom (alografný závet),
(iii) závet majúci formu notárskej zápisnice.

Poručiteľ môže v obsahu svojho závetu (odchylne od zákonnej dedičskej postupnosti) prejavom svojej vlastnej vôle stanoviť:

(i) osoby, ktoré majú byť jeho dedičmi
a
(ii) týmto osobám určiť ich dedičský podiel.

Právo poručiteľa rozhodnúť o svojom majetku pre prípad svojej smrti však nepredstavuje poručiteľovu ľubovôľu. Poručiteľova voľnosť je limitovaná tzv. neopomenuteľnými dedičmi.

Neopomenuteľnými dedičmi sú:

(i) maloletí potomkovia poručiteľa. Títo musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona,
(ii) plnoletí potomkovia poručiteľa. Títo musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona.
Ak by poručiteľ vo svojom závete:
(i) nerešpektoval vyššie uvedené zákonné limity
a zároveň
(ii) zo strany poručiteľa nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov
potom by bol poručiteľov závet v tejto časti neplatný.

Neplatnosti závetu poručiteľa je potrebné sa zo strany neopomenuteľného dediča riadne a včas dovolať. To sa vykonáva podaním kvalifikovaného návrhu v dedičskom konaní po poručiteľovi zo strany neopomenuteľného dediča.

Poručiteľ môže vo svojom závete nakladať len s tými právami, ktoré môžu byť predmetom dedenia. Sú to také práva, ktoré smrťou poručiteľa nezanikajú a u ktorých zákon nestanovuje osobitný režim právneho nástupníctva.

V prípade, ak poručiteľ zanechal platný závet, v ktorom prejavil svoju vôľu pre prípad svojej smrti ohľadom celého svojho majetku a ak dedičia povolaní zo závetu dedičstvo po poručiteľovi nadobudnú (teda napr. dedičstvo neodmietnu) došlo potom k výlučnej závetnej postupnosti.

Zákon v prípade dedenia zo zákona vylučuje prirastanie uvoľnených dedičských podielov k podielom ďalších dedičov (tzv. akrescenciu). S uvoľneným dedičským podielom sa naloží podľa dedenia zo zákona.

Vyššie uvedenému je však možné zo strany poručiteľa predísť. Zákon totiž poručiteľovi pre prípad odpadnutia určitého závetného dedičia ponúka totiž možnosť ako to vyriešiť.

Pokiaľ máte nejaké otázky napríklad ohľadom osoby poručiteľa, náležitosti vôle poručiteľa a jej prejavu, obsahových náležitostí závetu, foriem závetu, zrušenia závetu, nadobudnutia dedičstva, právnej ochrany oprávneného dediča alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky