• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Dedenie zo zákona

Dedenie zo zákona nastupuje, pokiaľ poručiteľ nezanechal platný závet.

V prípade, ak sa závet týka len časti dedičstva, nastupuje potom ohľadne zvyšnej časti dedičstvá dedenie zo zákona.

Ak by nedošlo k dedeniu podľa závetu (napríklad z dôvodu, že závet poručiteľa je neplatný, dedič po poručiteľovi dedičstvo odmietol) dochádza k dedeniu zo zákona.

Len zo zákona dedia dedičia po poručiteľovi, ak poručiteľ:

(i) nezanechal platný závet,
alebo
(ii) vtedy ak žiadny zo závetných dedičov nenadobudol dedičstvo po poručiteľovi.

Pri dedení zo zákona prechádza majetok poručiteľa na osoby ktoré sú určené zákonom. Tieto osoby sú rozdelené do štyroch dedičských skupín. Toto rozdelenie na skupiny sa odvíja od blízkosti pokrvného príbuzenstva a je taxatívny. Na iné osoby než osoby výslovne uvedené v zákone sa dedenie zo zákona nevzťahuje.

Zákonom stanovené poradie dedičských skupín nemožno opomenúť. Dedičia z rovnakej dedičskej skupiny sú povolaní dediť spoločne. Vedľa seba nemôžu súčasne dediť dedičia z rôznych dedičských skupín.

Ak nepripadne dedičstvo žiadnemu z dedičov zaradenému do konkrétnej dedičskej skupiny a súčasne ak nenadobudne po poručiteľovi dedičstvo ani závetný dedič dochádza, dochádza k tzv. odúmrti.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

 

Dedičské skupiny

Prvá dedičská skupina

V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom.

Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.

Druhá dedičská skupina

Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.

Tretia dedičská skupina

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.

Štvrtá dedičská skupina

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Súbeh dedenia zo zákona s dedením zo závetu

O súbehu dedenia zo zákona s dedením zo závetu hovoríme vtedy ak:

(i) poručiteľ síce zanechal platný závet ale v jeho obsahu neprejavil svoju vôľu ohľadom celého svojho majetku, preto ohľadom tohto zvyšného majetku nastupuje dedenie zo zákona,
alebo
(ii) poručiteľ síce zanechal závet vzťahujúci sa na celý poručiteľov majetok, ale niektorí zo závetných dedičov nededí, preto na jeho uvoľnený dedičský podiel nastupuje dedenie zo zákona,
(iii) kedy závet poručiteľa sa vzťahuje na poručiteľov celý majetok avšak tento poručiteľov závet nerešpektuje zákonné práva neopomenuteľných dedičov (potomkov poručiteľa) a títo sa riadne dovolajú relatívnej neplatnosti závetu.

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.

Vydedenie

Vydedením sa myslí:

(i) prejav vôle poručiteľa
alebo
(ii) samotné právne následky prejavu vôle poručiteľa.

Vydedenie ako prejav vôle poručiteľa je možné vymedziť ako jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorého obsahom prejavuje svoju vôľu, že jeho konkrétnemu potomkovi sa:

(i) nemá dostať dedičský podiel
alebo
(ii) že sa mu má dostať menej.

Vydedenie je možné zo strany poručiteľa použiť iba pri tzv. neopomenuteľných dedičoch (t.j. poručiteľových potomkov). Pri iných osobách ako sú neopomenuteľný dediči nie je podľa práva možné tieto vydediť. Poručiteľ však tieto iné osoby, ktoré sú rozdielne od poručiteľových potomkov, môže vo svojom platnom závete z dedenia vylúčiť tak, že ich v obsahu svojho platného závetu úmyselne neuvedie.

Platnosť vydedenia ako právneho úkonu je zo zákona podmienená:

(i) všeobecným náležitostiam kladeným zákonom na právny úkon
ako aj
(ii) osobitným náležitostiam výslovne stanoveným zákonom pre vydedenie.

Pokiaľ by vydedenie ako prejav vôle neobsahovalo zákonom predpísané náležitosti išlo by o absolútne neplatný právny úkon poručiteľa. Čo by spôsobilo, že poručiteľ platne svojho potomka nevydedil hoci to mal v úmysle.

Vydedenie ako prejav vôle poručiteľa pre prípad smrti poručiteľa môže byť obsahom:

(i) samostatnej listiny
alebo
(ii) zahrnuté do závetu.

Naopak právnym dôsledkom platného vydedenia je v závislosti od obsahu prejavu vôle poručiteľa:

(i) vylúčenie potomka z dedenia
alebo
(ii) obmedzenie potomkovho dedičského podielu.

Uvoľnený dedičský podiel

V prípade, ak bol dedič platne poručiteľom vydedený, tak na jeho uvoľnený dedičský podiel zásadne nastupujú potomkovia poručiteľom vydedeného dediča.

Ak by poručiteľ chcel, aby nededili ani potomkovia poručiteľom vydedeného dediča existuje zákonná možnosť ako tak urobiť. *(vztiahnuť účinky vydedenia aj na potomkov vydedeného dediča; nezáleží na tom, či by voči nim samotným bolo možné uplatniť niektorý z dôvodov vydedenia, alebo nie).

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo potrebujete zastupovanie, kontaktujte nas.


 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky