• advokátska kancelária Bratislava, Vajnorská 100/A

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej ako „BSM“) je spôsob, akým zákonodarca právne upravuje majetkové vzťahy medzi manželmi ako i vo vzťahu manželov voči tretím osobám.

BSM znamená, že miera účasti manželov nie je vyjadrená spoluvlastníckym podielom k veci ako je to v prípade podielového spoluvlastníctva. Každý z manželov je tak plným vlastníkom každej veci ktorá patrí do BSM.

Vlastnícke právo každého z manželov je limitované rovnako úplným vlastníctvom druhého z manželov.

BSM vzniká uzavretím manželstva. Je nepodstatné, že v prvých dňoch BSM reálne nemá žiadnu obsahovú náplň.

Vznik tohto majetkového spoločenstva manželov je zákonom viazaný na vznik manželstva. Je nepodstatné, že jeden z manželov následne po svadbe musel napríklad dlhodobejšie pracovne odcestovať do zahraničia a preto manželia spolu nežili a ani netvorili spoločnú domácnosť. BSM vzniká i pri uzavretí neplatného manželstva.

Veci vo výlučnom vlastníctve každého z manželov pred uzavretím manželstva naďalej zostávajú vo výlučnom vlastníctve každého z manželov.

Za existencie manželstva a BSM je umožnené každému z manželov za splnenia zákonných podmienok nadobúdať do svojho výlučného vlastníctva veci získané napríklad dedičstvom alebo darovaním.

Zložitosť majetkových vzťahov medzi manželmi možno ilustrovať na príklade, že jedu a tú istú vec, môžu mať manželia za trvania BSM s časti v BSM ako aj  s časti v podielovom spoluvlastníctve. Napríklad ak manželia po uzavretí manželstva polovicu domu kúpili a druhá polovica domu bola obom manželom darovaná. Obdobne tak manželia môžu mať napríklad v BSM spoluvlastnícky podiel na rovnakej veci - nehnuteľnosti spolu s podielovým spoluvlastníctvom iných tretích osôb.

V každodennom živote manželov sa masa BSM neustále mení. Denne do nej môže niečo pribúdať (napríklad vyplatená mzda od zamestnávateľa jedného z manželov) a denne z nej niečo ubúda (napríklad kúpa potravín každodennej potreby, kúpa ošatenie pre deti a obdobne).

Ako Vám vieme pomôcť ?

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby aj v oblasti majetkových práv manželov, otázok s nim súvisiacich a to aj vrátanie jeho vyporiadania.

Dohody modifikujúce BSM

Po uzavretí manželstva zákon umožňuje obom manželom, aby si svoje majetkovo-právne vzťahy zmluvne upravili odchylne než ako to ukladá zákonná úprava.

Rozšírenie rozsahu BSM.

Manželia môžu rozsah svojho BSM zmluvne rozšíriť než je zákonný rozsah BSM. Do zmluvne rozšíreného BSM tak budú potom patriť aj veci, ktoré inak zákonný rozsah BSM neumožňuje.

Napríklad sa manželia zmluvne dohodnú, že veci ktoré by inak ktorýkoľvek z manželov nadobudlo do svojho výlučného vlastníctva dedením alebo darom, tak tieto budú patriť do BSM.

Zúženie rozsahu BSM.

Rozsah svojho BSM môžu manželia zmluvne zúžiť než je zákonný rozsah BSM. Do zmluvne zúženého BSM tak nebudú patriť veci, ktoré inak zákonný rozsah BSM do masy BSM zahŕňa.

Napríklad kúpa nehnuteľnosti jedným z manželov za trvania manželstva do výlučného vlastníctva jedného z manželov a nie do BSM.

Rozsah zúženia BSM medzi manželmi však nemôže byť až v takej miere, že by toto majetkové spoločenstvo manželov prestalo existovať.

Odloženie vzniku BSM až ku dňu zániku manželstva

Zákon manželom umožňuje, aby manželia vzájomne uzavreli písomnú dohodu. V rámci tejto dohody dôjde k „odloženiu“ vzniku ich BSM až ku dňu zániku ich manželstva.

Ide o prejavenie vôle oboch manželov, že si neželajú aby po dobu trvania ich manželstva pôsobila zákonná právna úprava BSM po celú dobu trvania manželstva až do dňa jeho zániku.

V tomto prípade nastáva situácia ako keby medzi manželmi BSM nevzniklo. Každý z manželov počas trvania manželstva nadobúda veci iba pre seba.

Avšak ku dňu zániku manželstva (smrťou jedného z manželov alebo zrušením manželstva jeho rozvodom zo strany súdu) začne masa BSM zahŕňať aj tie všetky veci, ktoré inak patrili niektorému z manželov v dobe zániku manželstva a ktoré boli nadobudnuté za trvania manželstva.

Ako Vám vieme pomôcť ?

Naša advokátska kancelária poskytuje právne služby aj v oblasti majetkových práv manželov, vrátane otázok súvisiacich so zmluvnou moderáciou rozsahu BSM. V prípade Vašich otázok sme Vám k dispozícii tu.

 

Advokátsku kanceláriu Semančín & Partners nájdete v Polus Tower I, Vajnorská 100/A, Bratislava

Na vrch stránky